Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thực hiên Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
Ngày cập nhật 26/04/2022

UBND xã A Roàng xây dựng Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 20/04/2022 triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy vai trò trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân dân trong việc xây dựng các khu dân cư, cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn xã.

2. Quán triệt triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của cấp trên nhằm xây dựng, củng cố, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị xã trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

1.Tổ chức quán triệt Thông tư 124

Lãnh đạo UBND xã, các thôn, Thủ trưởng cơ quan chức năng liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư 124 của Bộ Công an gắn với thực hiện Chỉ thị 09/CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tô quốc (ANTQ) trong tình hình mới”, trong đó tập trung quán triệt những nội dung, tiêu chí công nhận cơ quan, khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về ANTT”, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét công nhận cơ quan, khu dân cư “An toàn về ANTT”.

2.Tổ chức triển khai Thông tư 124

2.1.Đối tượng áp dụng

- Cơ quan bao gồm: Ủy ban nhân dân xã, Trạm Y tế xã.

- Khu dân cư bao gồm 07 thôn: A Ka, A Chi – Hương Sơn, A Roàng 1, A Roàng 2, A Min –C9, Ka Rôông – A Ho.

- Doanh nghiệp: Xí nghiệp Thủy điện A Roàng.

2.2.Tiêu chí công nhận

Căn cứ theo Thông tư 124, tiêu chí để công nhận cơ quan, khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về ANTT”  như sau:

2.2.1. Tiêu chí công nhận khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

- Qúy I hằng năm, Chi bộ các thôn có Nghị quyết, khu dân cư thôn có đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; 100% các gia đình đang cư trú tên địa bàn đăng ký tham gia xây dựng thôn “An toàn về ANTT”.

- Triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

- Không để xảy ra các trường hợp: Hoạt đông chống phá Đảng, chống phá chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; Hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; Tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; Hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về ANTT; Hoạt động ly khai, đòi tự trị; Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp kéo dài trong nội bộ Nhân dân; Kích động, xúi dục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng vụ việc khiếu nại để tuyên truyền chống há, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Tham gia, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tấc phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác ở khu dân cư, bao gồm: Kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật khác so với năm trước; Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc nếu có phải kịp thời phát hiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp giảm thiểu hậu quả và báo cáo  ngay cấm thẩm quyền để xử lý; Không phát sinh tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ các loại đối tượng đang cư trú trên địa bàn theo quy định pháp luật; Không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng, tai nạn la động chết người, sự cố nghiêm trọng theo quy định pháp luật; Lực lượng tham gia bảo đảm ANTT tại thôn được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không có cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật.

2.2.2. Tiêu chí công nhận xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

- Qúy I hằng năm, Đảng ủy có nghị quyết; UBND xã có Kế hoạch về bảo đảm ANTT và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuân “An toàn về ANTT”; xây dựng, củng cố hoặc duy trì ít nhất 01 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở hoạt động hiệu quả.

- Đạt các tiêu chí quy định Khu dân cư “An toàn về ANTT”

- Công an xã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, không có cá nhân vi phạm kỷ luật.

- 100% khu dân cư, cơ quan thuộc thẩm quyền đăng ký, trong đó có 70% trở lên đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

2.2.3. Tiêu chí công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

- Qúy I hằng năm, tổ chức Đảng có nghị quyết chuyên đề riêng hoặc lồng ghép công tác bảo đảm ANTT trong Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm; cơ quan có Kế hoạch về bảo đảm ANTT và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuân “An toàn về ANTT”; có nội quy quy định bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường phù hợp; 100% cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động được phổ biến, quán triệt các nội quy, quy định nêu trên và tiêu chí xây dựng cơ quan đạt chuẩn “An toàn về ANTT”; xây dựng, củng cố hoặc duy trì ít nhất 01 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hoạt động hiệu quả.

- Triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an (nếu có) và các quy định của địa phương về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

- Không để xảy ra các trường hợp: Tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; Hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về ANTT; Kích động, xúi dục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng vụ việc khiếu nại để tuyên truyền chống há, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc nếu có phải kịp thời phát hiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp giảm thiểu hậu quả và báo cáo  ngay cấm thẩm quyền để xử lý; Vi phạm các quy định bảo vệ bí mật nhà Nước; Không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng, tai nạn lao động chết người, sự cố nghiêm trọng theo quy định pháp luật; Không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự hoặc mắc tệ nạn xã hội bị xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên.

- 70% trở lên số đầu mối trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến hoặc được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

3. Phân loại, mốc thời gian đánh giá phân loại mức độ đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

- Phân loại hằng năm, Công an xã tham mưu cho UBND xã phân cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư trên địa bàn thành 2 loại gồm: Đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và không đạt tiêu chuẩn.

- Mốc thời gian: Đối với khu dân cư, từ 01/10 năm trước đến 31/10 năm sau. Đối với cơ quan, doanh nghiệp từ 16/11 năm trước đến 15/11 năm sau.

4. Thủ tục, trình tự, hồ sơ đề nghị

- Công an xã hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư hoàn thành thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn “An toàn về ANTT” trước ngày 25/10 hằng năm. Để đề xuất Chủ tịch UBND xã xét duyệt, công nhận.

- Thành phần tham gia đánh giá kết quả và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gồm:

+ Đối với các khu dân cư: Trưởng thôn chủ trì cuộc họp, Bí thư Chi bộ, các ông bà phụ trách các đoàn thể liên quan, Công an viên phụ trách địa bàn, Công an bán chuyên trách tại các thôn.

+ Đối với cơ quan: Người đứng đầu các đơn vị chủ trì cuộc họp xét, đại diện cấp ủy, ban ngành, đoàn thể, đại diện cơ quan có thẩm quyền.

- Hồ sơ đề nghị: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 124 gồm Tờ trình, báo cáo kết quả, bản đăng ký phấn đấu, biên bản cuộc họp, tài liệu khác có liên quan.

5. Thẩm quyền xét duyệt, quyết định: UBND xã xét duyệt, ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” đối với cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư thuộc thẩm quyền quản lý.

Tiến Lâm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 24