Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO Về việc đăng ký đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022
Ngày cập nhật 29/07/2022

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I 2021-2025; Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về giảm nghèo bền vững huyện A Lưới giai đoạn 2022-2025;

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 02/06/2022 của UBND huyện A Lưới về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022;

Nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn trên địa bàn xã, UBND A Roàng thông báo cho các thôn, hộ gia đình đăng ký đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 trên địa bàn xã như sau:

 

I. MỤCTIÊU, CHỈ TIÊU

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; đồng thời, giúp cho lao động nông thôn nắm được những kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật và tay nghề để có cơ hội tìm việc làm ổn định.

2. Đào tạo nghề và tạo việc làm mới cho lao động nông thôn năm 2022, đưa lao động đi làm việc ở trong nước và nước ngoài theo hợp đồng lao động.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ HỌC NGHỀ

1. Đối tượng áp dụng

Người học là lao động nông thôn, người khuyết tật tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, trong đó ưu tiên người khuyết tật và các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm.

2. Điều kiện người lao động được hỗ trợ học nghề

- Lao động trong độ tuổi lao động (Nữ từ đủ 15-55 tuổi, nam từ đủ 15-60 tuổi), có nhu cầu học nghề, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Có phương án tự tạo việc làm sau học nghề hoặc được đơn vị sử dụng lao động cam kết tuyển dụng hoặc có đơn vị cam kết bao tiêu sản phẩm sau học nghề, bao gồm:

           - Người lao động có hộ khẩu thường trú tại xã.

- Người lao động có hộ khẩu thường trú tại thị trấn đang trực tiếp làm nông nghiệp hoặc thuộc hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi.

- Lao động nữ và lao động là người khuyết tật.

- Trong các đối tượng nêu trên, ưu tiên đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp.

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

1. Mức hỗ trợ chi phí đào tạo

a) Đối với lao động nông thôn: Người học được hỗ trợ chi phí học nghề theo Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

b) Đối với người khuyết tật: Được hỗ trợ chi phí học nghề theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 về việc quy định định mức chi phí đào tạo nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

2. Mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại

a) Đối tượng được hỗ trợ: Người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm.

b) Mức hỗ trợ:

- Mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học.

- Mức hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

- Riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số  353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5 km trở lên.

IV. NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ QUY MÔ LỚP HỌC

- Ngành nghề đào tạo, thời gian đào tạo, quy mô lớp học theo Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành danh mục nghề đào tạo và mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 29/1/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Căn cứ nhu cầu học nghề của xã, Trung tâm GDNN-GDTX huyện sẽ điều chỉnh quy mô số học viên/lớp và điều chỉnh ngành nghề đào tạo cho phù hợp.

V. KINH PHÍ

Kinh phí hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2022 từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn khác.

Trên đây là thông báo đăng ký đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn xã A Roàng năm 2022. UBND xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể liên quan, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thông báo. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các thôn báo cáo về UBND xã để xem xét, giải quyết./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 25