Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gi
Ngày cập nhật 26/04/2022

Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND chỉ đạo, triển khai thực hiện như sau

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

2. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các ban, ngành, địa phương và sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp, người dân nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu tại mục II của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

3. Việc tổ chức thực hiện Đề án 06 phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ, đồng bộ, khoa học, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương, kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có, tạo ra các giá trị kết nối mang lại lợi ích trước mắt và lâu dài trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử và Chính phủ số giai đoạn 2022 - 2030.

4. Xác định các hoạt động cụ thể, lộ trình cụ thể, thời hạn hoàn thành và xác định rõ trách nhiệm các ban, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đề án 06.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị

1.1. Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã A Roàng (gọi tắt là Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã).

- Đơn vị thực hiện: Công an xã.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND xã và các ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2022.

1.2. Thành lập Bộ phận giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã A Roàng (gọi tắt là Bộ phận giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã).

Bộ phận giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã có nhiệm vụ giúp Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án và các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng Tổ công tác giao.

- Đơn vị thực hiện: Công an xã.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND xã và các ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2022.

1.3. Xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã, Quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã.

- Đơn vị thực hiện: Công an xã.

- Đơn vị phối hợp: Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND xã và các ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2022.

1.4. Tổ chức thực hiện công tác truyền thông về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và phổ biến hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã.

- Đơn vị thực hiện: Văn hóa – Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã và các ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.5. Lập dự toán và quản lý kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia của UBND xã A Roàng năm 2022.

- Đơn vị thực hiện: Bộ phận giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã.

- Đơn vị phối hợp: Kế toán - Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2022.         

1.6. Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo các nhiệm vụ được giao.

- Đơn vị thực hiện: Bộ phận giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã.

- Đơn vị phối hợp: Các ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2022.                           

1.7. Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã nhằm triển khai Đề án 06 huyện và Bộ phận giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện trong thực hiện Đề án 06.

- Đơn vị thực hiện: Các ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2022.

2. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư

2.1. Nghiên cứu, tham gia góp ý đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm đầy đủ tính pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện.

- Đơn vị thực hiện: Công an xã, Tư pháp, Văn hóa - Thông tin và các ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

2.2. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Công an xã, Tư pháp, Văn hóa - Thông tin và các ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2022.

2.3. Xây dựng cơ chế thanh tra, kiểm tra cán bộ sử dụng dữ liệu công dân qua khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; qua việc kết nối, chia sẻ khai thác dữ liệu với các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, đảm bảo đúng mục đích, đúng yêu cầu, phòng chống lộ lọt dữ liệu.

- Đơn vị thực hiện: Công an xã.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND xã, Văn hóa - Thông tin và các ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

3. Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

3.1. Phối hợp triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số Chứng minh nhân dân (9 số) với Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu thuế phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế.

- Đơn vị thực hiện: Công an xã, Văn hóa - Thông tin.

3.2. Thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp xã phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Đơn vị thực hiện: Văn hóa - Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND xã và các ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2022.

3.3. Phối hợp triển khai giải pháp hỗ trợ ngành Tư pháp dùng chung hạ tầng của ngành Công an trong việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân tại cấp xã đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

- Đơn vị thực hiện: Tư pháp, Văn hóa - Thông tin, Công an xã và các ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2022.

3.4. Triển khai các dịch vụ công thiết yếu (tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ) bảo đảm thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Đơn vị thực hiện: Các ban, ngành, đơn vị có dịch vụ công thiết yếu.

- Đơn vị phối hợp: Văn hóa - Thông tin, Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND xã.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2022 đến tháng 6/2022.

          3.5. Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

- Đơn vị thực hiện: Các ban, ngành, địa phương.

- Đơn vị phối hợp: Văn hóa - Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND xã, Công an xã.

- Thời gian thực hiện: Tại Bộ phận Một cửa cấp xã từ ngày 01 tháng 6 năm 2023.

3.6. Theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Đơn vị thực hiện: Văn hóa - Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND xã, Công an xã và các ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2022.

3.7. Triển khai hiệu quả ứng dụng di động Công dân số từ VNEID trên Cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, hoạt động ngân hàng, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm...

- Đơn vị thực hiện: Công an xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.8. Phối hợp triển khai cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đối với các đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng... trên cổng dịch vụ của Tòa án nhân dân để phục vụ triển khai tố tụng điện tử và xét xử trực tuyến.

- Đơn vị thực hiện: Tư Pháp, Công an xã và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

3.9. Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp xã phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Đơn vị thực hiện: Các ban, ngành, địa phương.

- Đơn vị phối hợp: Văn hóa - Thông tin, Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND xã.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

3.10. Phối hợp triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống quản lý án điện tử của Tòa án nhân dân xác minh định danh điện tử đối với thông tin liên quan đến đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng hoặc xác minh thông tin chứng cứ của vụ án phục vụ cho hoạt động của Tòa án điện tử.

- Đơn vị thực hiện: Tư Pháp, Công an xã và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

3.11. Kết nối Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử xã, các Cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước.

- Đơn vị thực hiện: Văn hóa - Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND xã và các đơn vị liên quan

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

4. Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội

4.1. Triển khai ứng dụng các tính năng của chip điện tử gắn trên thẻ Căn cước công dân và ứng dụng VNEID trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội nhất là các lĩnh vực chuyển đổi số mạnh nhất như: Ngân hàng (mở tài khoản, nhận biết khách hàng, thanh toán, cho vay, ví điện tử...), tài chính, viễn thông, điện, nước.

- Đơn vị thực hiện: Công an xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2022.

4.2. Phối hợp triển khai phương án để các tổ chức định danh và xác thực điện tử thực hiện việc kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử cho các lĩnh vực của đời sống, xã hội đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh trên nền tảng định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp.

- Đơn vị thực hiện: Văn hóa - Thông tin, Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND xã và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 01/2023.

4.3. Phối hợp triển khai nền tảng kết nối ký số, hỗ trợ xác thực các doanh nghiệp trong cung cấp chứng thư số cho các ứng dụng giao dịch điện tử, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Đơn vị thực hiện: Văn hóa - Thông tin, Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND xã và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2023.

5. Phục vụ phát triển công dân số

5.1. Hướng dẫn công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Đơn vị thực hiện: Các ban, ngành, địa phương.

- Đơn vị phối hợp: Văn hóa - Thông tin, Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5.2. Phối hợp xây dựng, nâng cấp, mở rộng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin của các Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử và các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác để đảm bảo thực hiện các mục tiêu của kế hoạch.

- Cơ quan thực hiện: Các ban, ngành, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2023.

6. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư

6.1. Thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu quốc gia khác theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

a) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

- Đơn vị thực hiện: Bảo hiểm xã hội .

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2022.

b) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Đơn vị thực hiện: Tài chính - Kế toán.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 4/2022.

c) Kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai (về chủ sử dụng đất) và các Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường khác (thông tin liên quan đến công dân); kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu đất đai (quốc gia, địa phương) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Đơn vị thực hiện: Địa chính.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2022.

d) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.

- Đơn vị thực hiện: Tài chính - Kế toán.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2022.

          đ) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập.

- Đơn vị thực hiện: Công an xã.

- Đơn vị phối hợp:, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

e) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND xã.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

g) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND xã.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2023.

6.2. Thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

a) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao.

- Đơn vị thực hiện: Văn hóa - Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2022.

b) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu thuế.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND xã.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2022.

c) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu sổ sức khỏe điện tử.

- Đơn vị thực hiện: Trạm Y tế xã.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND xã,  Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2022.

d) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

- Đơn vị thực hiện: Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2022.

đ) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2022.

e) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu bản án, quyết định của Tòa án nhân dân.

- Đơn vị thực hiện: Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2022.

g) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND xã.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2022.

h) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu về hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân.

- Đơn vị thực hiện: Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2022.

i) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu thông tin Quyết định thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với công dân đang trong quá trình điều tra; Cơ sở dữ liệu thống kê tư pháp, thống kê tội phạm; các Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công chức viên chức trong ngành.

- Đơn vị thực hiện: Tư Pháp.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2022.

k) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Cơ quan thực hiện:  Nông nghiệp.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2022.

l) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp như Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Cơ sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cơ sở dữ liệu về các tổ chức hành nghề công chứng, Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự nói chung.

- Đơn vị thực hiện: Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2023.

m) Kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

- Đơn vị thực hiện: Trạm Y tế

- Đơn vị phối hợp: Công an xã, Văn hóa - Thông tin, và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2022.

6.3. Tiến hành thu thập các thông tin khác về hộ, nhân khẩu để phối hợp cập nhật làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Công an xã.

- Đơn vị phối hợp: Các ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

7. Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành

7.1. Thực hiện nhiệm vụ thống kê, phân tích dân số đảm bảo nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm chi phí nhà nước.

- Cơ quan thực hiện: Công chức Thống kê.

- Cơ quan phối hợp: Công an xã và các ban, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12/2022.

7.2. Khai thác thông tin tổng hợp, phân tích từ Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần hoạch định chính sách theo yêu cầu.

- Cơ quan phối hợp: Công an xã, Văn hóa - Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND xã và các ban, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12/2022.

7.3. Hướng dẫn, hỗ trợ các ngành, địa phương kết nối Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Đơn vị thực hiện: Văn hóa - Thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND xã, Công an xã và các ban, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7.4. Hướng dẫn, hỗ trợ các ngành, địa phương kết nối Cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước, thực thi nghiệp vụ.

- Đơn vị thực hiện:  Văn hóa - Thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND xã, Công an xã và các ban, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7.5. Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND xã, Công an xã, Văn hóa - Thông tin.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7.6. Tổ chức quản lý, vận hành, duy trì, phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia bảo đảm hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn, an ninh mạng.

- Đơn vị thực hiện: Văn hóa - Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND xã, Công an xã.

Tiến Lâm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 43