Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014
Ngày cập nhật 18/12/2015

Ngày 27/11/2015, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1815/QĐ-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014.

Mục  tiêu của Kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả nội dung của Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 05 tháng 11 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Quyết định số 1815/QĐ-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014; khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các ngành, các cấp về nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật, góp phần nâng cao năng lực, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

Theo đó, nội dung triển khai thực hiện tham gia góp ý hoàn thiện thể chế về theo dõi thi hành pháp luật nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013; Xây dựng, trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, ảnh hưởng lớn đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật; Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm; Xây dựng mạng lưới Cộng tác viên về theo dõi thi hành pháp luật; Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Cử công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Sở Tư pháp tổ chức và chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật.

Kinh phí thực hiện: bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

UBND huyện giao trách nhiệm cho Phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 25