Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 08/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện A Lưới Khóa XII về Bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết...
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Căn cứ Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh...
Thực hiện Quyết định số 90/QĐTTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt...
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng...
Thực hiện Kế hoạch số 494/KH-CAH-TH ngày 25/12/2012 Công an huyện Lưới ban hành Đề án “ Chuyển hoá địa bàn tình hình ma tuý và tăng cường công tác phòng ngừa ma tuý xâm nhập tuyến biên giới...
Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 28/12/2022 của...
Số/ký hiệu gốc:100/KH-UBND Ngày ban hành:23/08/2022     Thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA (TT124) ngày 28/12/2021 của Bộ Công an Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo...
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ A ROÀNG KHÓA XII, KỲ HỌP CHUYỂN ĐỀ LẦN THỨ NHẤT QUYẾT NGHỊ:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 43