Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 29/07/2020

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính, Uỷ ban nhân dân xã A Roàng báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2020, cụ thể như sau:

        

             1. Kế hoạch cải cách hành chính

           Thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; Ủy ban nhân dân xã A Roàng đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 với mục tiêu chung là: Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy trong cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của xã tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi và sử dụng có hiệu mọi nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

             2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

           Tiếp tục quán triệt, tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể về CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 22/11/2016 về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn huyện A Lưới.

            Đồng thời, triển khai, quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2017 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện A Lưới; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24/9/2018 về tang cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện A Lưới; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 10/01/2019 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng  cao chất lượng giải quyết Thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

             3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính

           Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 24/12/2019 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 về việc tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các bộ phận chuyên môn quan tâm triển khai công tác tuyên truyền CCHC thông qua nhiều hình thức khác nhau như: Lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC vào các buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, công tác phổ biến giáo dục pháp luật ….Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, tỉnh, huyện về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn xã nhằm góp phần từng bước nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân.

Nguyễn Thị Thu Sang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 23