Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
Ngày cập nhật 01/04/2021

I. MỤC ĐÍCH.

- Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 54/KH-UBND của UBND huyện, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn xã; nhận thức, ý thức trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động, người lao động. Kịp thời uốn nắn các đơn vị chưa làm tốt công tác ATVSLĐ nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ làm thiệt hại về người và tài sản, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã;

- Nắm  bắt các đơn vị đang hoạt động  sản xuất kinh doanh có nguy cơ tại nạn lao động cao, số người làm công tác quản lý, số lượng lao động chưa được trang bị nghiệp vụ về ATVSLĐ để đề xuất cấp chủ quản tập huấn, bổ túc nghiệp vụ trong lĩnh vực ATVSLĐ;

-  Nắm chắc số cơ sở đã làm tốt công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và số lao động đã được khám định kỳ để phát hiện bệnh nghề nghiệp.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động:

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật ATVSLĐ, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số18/CT-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở SXKD.

- Hướng dẫn, tư vấn về nội dung kế hoạch cho cán bộ làm công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề, hợp tác xã làm việc trong môi trường có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

2. Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021:

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021, diễn ra từ ngày 01/5 đến ngày 30/5/2021 với chủ đề:

Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Chỉ đạo các đơn vị SXKD đóng trên địa bàn xã thực hiện công tác tự kiểm tra hoạt động của đơn vị về ATVSLĐ tại cơ sở và treo pano, áp phích hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2021 với các nội dung:

An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.

An toàn là hạnh phúc của mọi nhà và mỗi người.

Sản xuất phải đảm bảo an toàn, có an toàn mới tiến hành sản xuất.

3. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động:

Thống kê số đối tượng và đơn vị có nhu cầu tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà nước về công tác ATVSLĐ để đề xuất với cấp có thẩm quyền, cử cán bộ tham gia các chương trình, lớp tập huấn an toàn, vệ sinh lao động do cấp trên tổ chức.

- Tổ chức kiểm tra về ATVSLĐ, phòng chống cháy, nổ đối với  một số  đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã có nguy cơ cháy nổ và tai nạn cao.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 26